آیا فایل ترجمه شده نسخه فیزیکی هم دارد ؟

آیا فایل ترجمه شده نسخه فیزیکی هم دارد ؟

طبق مقررات، دارالترجمه باید از اصالت اسناد و مدارک و صحت مراجع صادرکننده آن‌ها مطمئن شود. این کار بدون رؤیت اصل مدارک به‌صورت فیزیکی امکان‌پذیر نیست. کپی یا تصویر اسناد را نمی‌توان مبنای بررسی و تأیید ترجمه رسمی قرار داد. بنابراین ترجمه رسمی آنلاین به معنای تحویل دادن مدارک به‌صورت آنلاین نیست و همانند شیوه سنّتی، برای آماده‌سازی و تحویل ترجمه رسمی نهایی باید فیزیک مدارک را تحویل دارالترجمه دهید تا در نهایت مدارک ترجمه شده خود را به‌صورت فیزیکی یا آنلاین دریافت نمایید.

مشاوره